Právne upozornenia

Právne upozornenia

PRÁVNE UPOZORNENIA SÚVISIACE S WEBOVOU STRÁNKOU «WWW.SEDATIF-PC.FR»

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tieto webové stránky navrhli a vyhotovili spoločnosti BOIRON a Agence Nouveau Monde so sídlom v Lyone.
BOIRON
Akciová spoločnosť so základným imaním 19 414 756 €
Sídlo : 2 avenue de l’Ouest Lyonnais – 69 510 Messimy
Zapísaná v obchodnom registri RCS Lyon, č. 967 504 697
Nouveau Monde
Zjednodušená akciová spoločnosť so základným imaním 2 034 063, 20 €
Sídlo : 45 Quai Rambaud 69286 Lyon Cedex 02 zapísaná v obchodnom registri RCS Lyon, č. 387 471 485
Správca webových stránok : internet@boiron.fr
Zodpovedný redaktor : Chloé GIESSNER
BOIRON je spoločnosť špecializujúca sa na výrobu, propagáciu a distribúciu farmaceutických a predovšetkým homeopatických produktov.

UVEDENÉ INFORMÁCIE A ICH PRÍJEMCOVIA

Webová stránka www.sedatif-pc.fr je informačná stránka určená pre širokú verejnosť. Jej účelom je podporiť používanie homeopatického lieku Sédatif PC tradične užívaného pri ľahkých poruchách spánku a úzkostných stavoch. Stránka obsahuje informácie o strese. K dispozícii je i „Zen Machine“ s odporúčaniami ako riešiť stresové situácie každodenného života.

PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Autorské práva
Táto stránka je autorským dielom spoločnosti BOIRON v súlade so zákonom o duševnom vlastníctve. Jej vyhotovenie zabezpečila agentúra Agence Nouveau Monde.
Fotografie, texty, slogany, logá, kresby, obrázky, animované sekvencie so zvukom alebo bez zvuku, ako i všetky diela uvedené na webovej stránke, sú vlastníctvom spoločnosti BOIRON alebo tretích strán, ktoré oprávnili BOIRON k ich používaniu.

Obsah tejto stránky je chránený zákonom o autorskom práve (Copyright Law) a medzinárodnými dohovormi (Copyright © BOIRON 2016- Všetky práva vyhradené). Táto stránka je určená len na osobné používanie. Reprodukcie webovej stránky a v nej zahrnutých diel v papierovej alebo v elektronickej podobe sú povolené za predpokladu, že sú prísne vyhradené na osobné použitie, s vylúčením akéhokoľvek použitia na reklamné a/alebo obchodné účely, ako aj za predpokladu, že sú v súlade s ustanoveniami článku L122-5 zákonníka o duševnom vlastníctve a že žiadne z upozornení týkajúcich sa ich vlastníctva nebude nevymazané.
S výnimkou vyššie uvedených ustanovení je akákoľvek reprodukcia, zobrazenie, použitie alebo pozmenenie všetkých alebo časti stránok akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek podklade bez získania povolenia spoločnosti BOIRON prísne zakázaná a predstavuje trestný čin falšovania.

PRÁVO OCHRANNÝCH ZNÁMOK

Názvy, logá, mená a značky uvedené na tejto stránke sú ochranné známky. Reprodukcia, imitácia, používanie alebo umiestňovanie týchto značiek bez predchádzajúce súhlasu spoločnosti BOIRON predstavuje trestný čin falšovania.

OBSAH WEBOVEJ STRÁNKY A JEJ AKTUALIZÁCIA

BOIRON sa snaží na tejto stránke uvádzať aktuálne informácie. BOIRON si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť alebo vymazať informácie dostupné na tejto stránke.

POSKYTOVATEĽ HOSTINGU

PEER1 France, zjednodušená akciová spoločnosť s vlastným imaním 637.584 €
Sídlo : Green Side Bât 2, 400 av. Roumanille – 06410 BIOT
Zapísaná v obchodnom registri RCS Cannes, č. B 749 865 820
Tel : 08-05-210-280

COOKIES

Táto webová stránka používa vlastné súbory cookies a súbory cookies tretích strán. Niektoré cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie a zobrazenie stránok, iné pomáhajú zlepšovať vašu užívateľskú skúsenosť alebo sledovať štatistiky, niektoré môžu byť použité na ponúknutie relevantnej reklamy.
Viac informácií nájdete v našich pravidlách týkajúcich sa súborov cookie.

HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Táto webová stránka obsahuje odkazy na iné internetové stránky. Uľahčí vám tak vyhľadávanie presmerovaním na stránky, ktoré by vám mohli poskytnúť doplňujúce informácie. Výberu stránok venujeme veľkú pozornosť; keďže sa však webové stránky neustále vyvíjajú, nemôžeme zaručiť ani zabezpečiť trvalú kvalitu ich obsahu.
BOIRON nezodpovedá za obsah stránok, ktoré majú zavedené hypertextové odkazy na web « www.sedatif-pc.fr ». Ak chcete vytvoriť hypertextový odkaz na našu stránku, prosíme, aby ste nás o tom informovali na adrese : BOIRON, Direction communication, 2, avenue de l’ouest Lyonnais – 69510 Messimy– internet@boiron.fr.

ZODPOVEDNOSŤ ZA SPRÁVY A E-MAILY

Ak máte pripomienky alebo otázky týkajúce sa tejto webovej stránky, kontaktujte jej správcu na elektronickej adrese : internet@boiron.fr.
Je zakázané odosielať alebo šíriť hanlivé, vulgárne, pornografické, výhražné alebo nezákonné správy, ako aj akékoľvek správy, ktoré by predstavovali alebo podporovali správanie, ktoré by sa mohlo považovať za trestný čin a viesť k vyvodeniu občiansko-právnej zodpovednosti alebo ktoré by akýmkoľvek spôsobom porušovalo zákon. BOIRON nenesie zodpovednosť za obsah takejto komunikácie ani za ohováranie, chyby, nepresnosti, vulgárnosť alebo hanobenie, ktoré by sa v nej vyskytli. BOIRON bude plne spolupracovať s akýmkoľvek orgánom, ktorý koná za účelom presadzovania práva alebo súdneho rozhodnutia.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Za prístup a používanie tejto webovej stránky nesiete plnú zodpovednosť. BOIRON ani žiadna iná strana, ktorá sa podieľala na vytvorení a prevádzke tejto webovej stránky, nemôže byť v žiadnom prípade zodpovedná za škody spôsobené prístupom, používaním alebo nemožnosťou prístupu alebo používania tejto stránky alebo akýchkoľvek stránok s ňou súvisiacich.
Zaväzujete sa neprerušiť ani žiadnym spôsobom nezasiahnuť do fungovania tejto webovej stránky. Prístup k produktom a službám prezentovaným na týchto stránkach môže podliehať obmedzeniam.
Musíte sa preto ubezpečiť, že zákon krajiny, z ktorej je spojenie nadviazané, vás oprávňuje k prístupu na našu stránku.

UPLATNITEĽNÉ PRÁVO

Webová stránka «www.sedatif-pc.fr » bola vytvorená vo Francúzsku a je zaregistrovaná vo Francúzsku. Všeobecné podmienky používania stránky podliehajú francúzskemu právu. V prípade sporu sú vo veci príslušné francúzske súdne orgány.

ÚPRAVY VŠEOBECNÝCH PODMIENOK POUŽÍVANIA STRÁNKY

BOIRON si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a aktualizovať prístup na stránku, ako aj všeobecné podmienky jej používania. Akákoľvek zmena všeobecných podmienok používania je právoplatná akonáhle sa na stránke zobrazí. Zmeny a aktualizácie sú pre používateľa záväzné, je preto nutné pravidelne sa v príslušnej sekcii oboznamovať s platnými všeobecnými podmienkami používania stránky.
Copyright © BOIRON 2016
Kontakt : internet@boiron.fr
Posledná aktualizácia : september 2017

Sédatif PC®, homeopatický liek tradične používaný na mierne úzkostné stavy a precitlivenosť, ľahké poruchy spánku, so 6 liečivami.
Pre dospelých bez lekárskeho predpisu.
Poraďte sa so svojím lekárnikom. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu. Ak príznaky pretrvávajú viac ako 7 dní, obráťte sa na svojho lekára. VISA 17/05/68829541/GP/004.

logo boiron
footer.privacy.text|textarea